Emblemàtics

Emblemàtics
Visual identity

Creating the visual identity of the association, which aims to preserve the most iconic professions and establishments in Barcelona, of which there are around 400.

Visual identity and stationary
Graphic materials
Signage

Asoc. Emblemàtics Barcelona

Emblemàtics

Emblemàtics
Identitat visual

Creació de la identitat gràfica d’aquesta associació, que pretén preservar els oficis i els comerços més emblemàtics, uns 400 a Barcelona.

Identitat visual i papereria
Suports gràfics
Senyalització

Assoc. Emblemàtics Barcelona

Emblemàtics

Emblemàtics
Identidad visual

Creación de la identidad gráfica de esta asociación, que pretende preservar los oficios y comercios más emblemáticos, unos 400 en Barcelona.

Identidad visual y papelería
Soportes gráficos
Señalización

Asoc. Emblemàtics Barcelona